Preskočiť na obsah

 

Vitajte na dočasnej stránke ÚOO

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vznikol za účelom poskytovania poradenstva a pomoci tým, ktorí ohlásia nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem. Ide najmä o trestné činy, priestupky a delikty, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť a presahujú záujem jednotlivca.  Úrad bude sústrediť svoje kapacity najmä na odhaľovanie korupčných praktík.

Hlavná misia Úradu spočíva v ochrane oznamovateľov tzv. whistleblowerov.

Existenciu Úradu umožnilo prijatie zákona zákona o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti z roku 2019, avšak prvým krokom, ktorý umožnil jeho činnosť bolo zvolenie prvej predsedníčky Zuzany Dlugošovej Národnou radou 5. februára 2021.

Možnosti ochrany 

  1. Získanie statusu chráneného oznamovateľa

Oznamovateľ môže na prokuratúre požiadať o status chráneného oznamovateľa. Ak tento status získa, zamestnávateľ musí ÚOO požiadať o súhlas s každým krokom voči tomuto zamestnancovi – oznamovateľovi, na ktorý on sám nedal súhlas. Takto môže úrad zabrániť jeho prepusteniu alebo preradeniu.

2. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu (oznamovateľ nás musí kontaktovať do 15 kalendárnych dní odkedy sa o úkone dozvie)

Úrad tiež môže pozastaviť účinnosť už vydanej výpovede, a to na 30 dní. Počas tejto lehoty sa oznamovateľ môže obrátiť na súd a žiadať o neodkladné opatrenie. Ak ho súd vydá, pracovný pomer až do vyriešenia súdneho sporu trvá a zamestnávateľ musí naďalej vyplácať zamestnancovi mzdu.

Kedy sa ozvať? 

Skôr ako sa rozhodnete podať podnet, odpovedzte si na tri otázky:

1. Ste oznamovateľom (v ang. whistleblower)?

Byť oznamovateľom – whistleblowerom nekalých praktík znamená, že ste sa pri výkone svojej práce dozvedeli informáciu, o ktorej sa v dobrej viere domnievate, že ohrozuje verejný záujem.

2. Čo znamená ohrozenie verejného záujmu?

Konanie ohrozujúce verejný záujem je také konanie, ktoré negatívne vplýva na dôležitý záujem spoločnosti a zároveň presahuje záujem jednotlivca. Môže ísť napríklad o trestné činy korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní, či zneužívania právomocí verejného činiteľa, ale patria sem aj priestupky alebo iné správne delikty.

3. Disponujete relevantnou informáciou?

Podnet môže byť podaný v rámci ktorejkoľvek pracovnej oblasti. Dôležité však je disponovať podloženými informáciami, ktoré naznačujú možné ohrozenie či porušenie verejného záujmu. Treba mať taktiež na pamäti, že ako oznamovateľ podnet podávate v dobrej viere – znamená to odôvodnene sa domnievať, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé.