Preskočiť na obsah

O nás

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vznikol za účelom poskytovania poradenstva a pomoci tým, ktorí ohlásia nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem. Formálne sa pod protispoločenskou činnosťou rozumejú všetky trestné činy, priestupky, správne delikty, ako aj konanie s negatívnym dopadom na spoločnosť. Úrad bude sústreďovať svoje kapacity najmä na odhaľovanie korupčných praktík.

Hlavná misia úradu spočíva v ochrane oznamovateľov, tzv. whistleblowerov.

Existenciu úradu umožnilo prijatie zákona o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti (z roku 2019), avšak prvým krokom, ktorý prispel k jeho vybudovaniu, bolo zvolenie historicky prvej predsedníčky Mgr. Zuzany Dlugošovej Národnou radou SR 5. februára 2021.  

 

 

Naša misia a hodnoty

Úrad na ochranu oznamovateľov sídli na Námestí slobody 29 v Bratislave a od 1.9. 2021 bude prijímať podložené oznámenia občanov o nezákonnej činnosti ohrozujúcej verejný záujem.

1. Chránime odvážnych a zodpovedných whistleblowerov
Sme presvedčení, že každý, kto nahlási korupciu a inú nezákonnú činnosť, ktorá ohrozuje verejný záujem, by v boji za spravodlivosť nemal zostať sám. Budeme sprevádzať tých, ktorí oznámia nekalé praktiky a chrániť ich pred účelovými výpoveďami zo zamestnania a inými odvetnými opatreniami. Ponúkame právne poradenstvo a sprevádzanie celým procesom – od nahlásenia, cez podanie trestného oznámenia až po rozhodnutie súdu. Veríme, že ak chceme žiť vo férovej spoločnosti, musíme sa všetci starať o spoločné dobro. Oznámenia o plytvaní verejných zdrojov sú prejavom občianskej zodpovednosti. Ak sa kradne z verejných financií, tak sa kradne aj z peňaženiek nás všetkých. Stojíme za všetkými odvážnymi a zodpovednými, ktorí sú ochotní ísť do krátkodobého diskomfortu a poukážu na nezákonné praktiky, ktorých odstránenie vytvorí lepšiu spoločnosť pre nás všetkých.

2. Podporujeme poctivosť
Podporujeme všetkých zamestnávateľov pri budovaní transparentnej firemnej kultúry. Podáme pomocnú ruku nielen subjektom verejnej správy, ale aj podnikateľom pri nastavovaní interného systému oznamovania nezákonnej činnosti. Veríme, že ide o príležitosť eliminovať korupčné praktiky v pracovnom prostredí a nastavovať morálne a etické štandardy, ktoré prispejú ku kvalite a produktivite práce zamestnancov a hospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami.

3. Zlepšujeme prostredie na boj proti korupcii
Mapujeme, analyzujeme a popisujeme súčasný stav korupčného správania na Slovensku prostredníctvom prieskumov verejnej mienky a iných analytických nástrojov. Navrhujeme legislatívne a systémové zmeny v boji proti korupcii. Sme inštitúciou pre akékoľvek otázky týkajúce sa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov).

4. Chceme ísť príkladom – sme transparentní
Sme tím štátnych a verejných úradníkov, ktorí sú hrdí na službu poskytovanú verejnosti a budú ju vykonávať v súlade s vysokými morálnymi a etickými štandardmi. Úrad pripraví aj vlastný etický kódex, ktorý bude zohľadňovať špecifiká výkonu práce s citlivými údajmi.
HODNOTY: ODVAHA, ZODPOVEDNOSŤ, POCTIVOSŤ, EXPERTÍZA 

Zuzana Dlugošová – predsedníčka 

Zuzana Dlugošová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej advokátskej praxi sa venovala najmä prípadom správneho a ústavného práva, ako aj zastupovaním prípadov porušovania základných práv a slobôd. V minulosti spolupracovala s viacerými ľudskoprávnymi organizáciami. Hodnotné skúsenosti získala najmä ako právnička pre Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Pôsobila tiež ako poradkyňa pre oblasť právneho štátu pre Veľvyslanectvo USA. V rámci Justičnej akadémie školila sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov v oblastiach antidiskriminačnej regulácie, medzinárodných mechanizmoch ochrany ľudských práv a o zásadách sudcovskej etiky. Od roku 2016 vyučuje právnu etiku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Matej Uhlík – podpredseda 

Matej Uhlík vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na Central European University v Budapešti. Svoje akademické vzdelanie a skúsenosti si dopĺňal ako štipendista aj v rámci rôznych zahraničných pobytov, napríklad v USA, Nórsku, či na Islande. Skúsenosti s fungovaním v štátnej správe získaval na viacerých ministerstvách a úradoch a blízka je mu aj spolupráca s mimovládnym sektorom. Pred svojím vymenovaním na pozíciu podpredsedu pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci jeho Analytického centra, kde sa podieľal sa na viacerých výskumných a rozvojových projektoch.

Natália Pindrochová – vedúca odboru prevencie a komunikácie

Natália Pindrochová vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje akademické vzdelanie v odbore politológia si doplnila na Vrije Universiteit v Bruseli a skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov na stáži na slovenskom veľvyslanectve na Kube. Do roku 2013 pracovala v oblasti marketingu a PR pre viaceré súkromné firmy. Po škole nastúpila na americké veľvyslanectvo ako mediálna koordinátorka, neskôr prešla na pozíciu poradkyne na komunikáciu a vzťahy s verejnosťou, kde pôsobila 7 rokov. V rámci dobrovoľníckych aktivít sa venuje rozvojovým projektom so zameraním na mládež, posilňovanie hodnotového vzdelávania na školách a prevencie radikalizácie.

Juraj Jando – vedúci právneho odboru

Juraj Jando absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite a dvojročné štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2012 nastúpil do Kancelárie verejného ochrancu práv, kde sa spočiatku venoval základnému poradenstvu pre občanov a neskôr sa zameriaval na oblasť ochrany práv osôb obmedzených na osobnej slobode. Počas rokov 2016 až 2018 pracoval v medzinárodnej poisťovacej spoločnosti v tíme venujúcom sa správe informácií a dokumentov. V roku 2018 sa vrátil späť do Kancelárie verejného ochrancu práv, kde viedol tím venujúci sa ochrane základných práv a slobôd, najmä práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, súkromia, osobnej slobody či práva na informácie.

Organizačná štruktúra