Preskočiť na obsah

Na koho sa obrátiť? 

Interný systém nahlasovania podnetov:
– Zamestnávateľ
– Zodpovedná osoba za prijímanie oznámení

Externý systém nahlasovania podnetov:
– Polícia – NAKA
– Prokuratúra – Úrad špeciálnej prokurátury
– Úrad na ochranu oznamovateľov
– Inšpekčné / kontrolné orgány

Zverejnenie na verejnosti:
– Mimovládne organizácie
– Investigatívni novinári
– Sociálne siete

Kedy sa ozvať? 

Skôr ako sa rozhodnete podať podnet, odpovedzte si na tri otázky:

[expand title=“1.      Ste oznamovateľom (v ang. whistleblower)?„]

Byť oznamovateľom – whistleblowerom: nekalých praktík znamená, že ste sa pri výkone svojej práce dozvedeli informáciu, o ktorej sa v dobrej viere domnievate, že ohrozuje verejný záujem.[/expand]

[expand title=“2.      Čo znamená ohrozenie verejného záujmu?„]

Konanie ohrozujúce verejný záujem je také konanie, ktoré negatívne vplýva na dôležitý záujem spoločnosti a zároveň presahuje záujem jednotlivca. Môže ísť napríklad o trestné činy korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní, či zneužívania právomocí verejného činiteľa, ale patria sem aj priestupky alebo iné správne delikty.[/expand] 

[expand title=“3.      Disponujete relevantnou informáciou?„]

Podnet môže byť podaný v rámci ktorejkoľvek pracovnej oblasti. Dôležité však je disponovať podloženými informáciami, ktoré naznačujú možné ohrozenie či porušenie verejného záujmu. Treba mať taktiež na pamäti, že ako oznamovateľ podnet podávate v dobrej viere – znamená to odôvodnene sa domnievať, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé.[/expand] 

Príklad situácie, kedy určite ÁNO
Pracujete ako úradník na ministerstve dopravy a ste členom komisie, ktorá spomedzi viacerých prihlásených záujemcov vyberá spoločnosť na rekonštrukciu ciest. Vaši nadriadení práve pridelili tender víťaznej firme „Kvalitné materiály“. Počas svojej práce si všimnete, že niekoľko ľudí v rámci pracovnej skupiny malo špeciálny záujem na víťazstve firmy „Kvalitné materiály“. Nasvedčuje tomu aj znenie tendra, ktoré bolo upravené na mieru pre túto spoločnosť.

Mohlo dôjsť k ohrozeniu verejného záujmu s negatívnym dosahom na viacero osôb. 

V takom prípade máte viacero možností na koho sa obrátiť (interný systém vašej organizácie, polícia, prokurátora). Môžete to oznámiť aj nášmu úradu, pretože ste si nekalú praktiku všimli pri výkone vašej práce.  
Formulár na oznámenie protispoločenskej činnosti 

Príklad situácie, kedy určite NIE
Váš sused si kúpil nové luxusné auto. Nie ste si vedomý, že by sa jeho spoločnosti tak darilo. Vo vašej obci sa šíri správa, že peniaze na jeho kúpu získal nekalo z víťazného tendra. Dopočuli ste sa dokonca, že ten vyhral preto, lebo na ministerstve má známych.

V tomto prípade ide len o domienku. Ak nemáte podložené informácie, príslušné orgány ani náš úrad nebudú môcť vec prešetriť. 

Možnosti ochrany
1. Získanie statusu chráneného oznamovateľa
Oznamovateľ môže na prokuratúre požiadať o status chráneného oznamovateľa. Ak tento status získa, zamestnávateľ musí ÚOO požiadať o súhlas s každým krokom voči tomuto zamestnancovi – oznamovateľovi, na ktorý on sám nedal súhlas. Takto môže úrad zabrániť jeho prepusteniu alebo preradeniu.

2. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu (oznamovateľ nás musí kontaktovať do 15 kalendárnych dní odkedy sa o úkone dozvie)
Úrad tiež môže pozastaviť účinnosť už vydanej výpovede, a to na 30 dní. Počas tejto lehoty sa oznamovateľ môže obrátiť na súd a žiadať o neodkladné opatrenie. Ak ho súd vydá, pracovný pomer až do vyriešenia súdneho sporu trvá a zamestnávateľ musí naďalej vyplácať zamestnancovi mzdu.

Mám podozrenie a čo ďalej? Manuál

Máte podozrenie na nekalú praktiku vo vašej práci? Ak je tomu tak a potrebujete viac informácií čo robiť ďalej, ste na správnej adrese. Manuál nižšie vás bude krok po kroku sprevádzať a ukáže vám postup, ktorý môžete zvoliť pre čo najlepší výsledok pre všetky strany.

[expand title=“1. Došlo k ohrozeniu alebo porušeniu verejného záujmu.„]Nekalá praktika je protiprávne konanie, ktoré ohrozuje alebo porušuje verejný záujem. Vo všeobecnosti sa pod ohrozením verejného záujmu myslí negatívny dopad na väčšiu skupinu ľudí, prípadne celú spoločnosť. Zvyčajne ide o konanie v rozpore s ochranou pravidiel nakladania s verejnými financiami, života, majetku, životného prostredia či verejného zdravia. [/expand]

[expand title=“2. K nekalej praktike došlo v rámci vykonávania pracovnej činnosti.„]

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vie byť nápomocný práve v situáciách, kde medzi oznamovateľom a spoločnosťou/organizáciou/inštitúciou existuje istý typ pracovného alebo zmluvného vzťahu.

Podstatnou bude teda skutočnosť, o ktorej ste sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo prácou na základe zmluvy ako dodávateľ tovarov a služieb a podobne.

Whistleblowerom môžete byť aj vtedy, ak ste informáciu o nekalom konaní získali v rámci pracovného vzťahu, ktorý sa medzitým skončil alebo naopak – ešte len má začať. Podobne relevantné budú aj informácie získané počas výberového konania, pri práci na dohodu či počas dobrovoľníckej činnosti.[/expand]

[expand title=“3. Zažili ste túto situáciu sami, respektíve boli ste jej svedkom.„]

Je dôležité mať o situácii viac informácií či vedomostí ako o nej vedieť len „z počutia“. Aby sa podnet dal riadne prešetriť, budeme potrebovať vašu osobnú skúsenosť alebo listinné dôkazy o nekalých praktikách. Veľmi nápomocné sú všetky typy dokumentov (zmluvy, e-maily, fotky) podporujúce vaše tvrdenia.  [/expand]

[expand title=“4. Situácie, s ktorými vám nebudeme vedieť pomôcť.„] 

Nie všetky situácie na pracovisku spadajú pod ohrozenie verejného záujmu – napriek tomu, ako veľmi môžu pre vás byť nepríjemné. Napríklad:

·         máte osobnú nezhodu so svojím nadriadeným – chýba ohrozenie verejného záujmu,

·         vedenie firmy sa k vám správa vo všeobecnosti šikanózne – môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby, avšak chýba verejný záujem,

·         bývate neďaleko výrobného závodu, respektíve ste zákazníkom podniku, pri ktorých máte podozrenie na nekalé praktiky – chýba pracovnoprávny vzťah medzi Vami a závodom/podnikom.  

Napriek vyššie uvedenému, ani v týchto situáciách nie ste bezbranní. Môžete sa obrátiť napríklad na Inšpektorát práce, advokáta, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva alebo mimovládne organizácie. Taktiež je potrebné poznamenať, že ak disponujte hodnovernými informáciami o páchaní niektorých závažných trestných činov vrátane korupcie, máte povinnosť oznámiť to na polícii alebo prokuratúre.

Úlohou a cieľom Úradu na ochranu oznamovateľov je chrániť a asistovať tým, ktorí sa pri svojej práci stretli s nekalými praktikami, ktoré majú závažný dopad na spoločnosť a v dobrej viere chcú na ne poukázať.  [/expand]

[expand title=“5. Ako a kedy vám vieme pomôcť.„]

V prvom rade vám poskytneme informácie ako podať podnet. Zároveň vám vieme  poradiť, na čo sa treba v celom procese pripraviť.  Vysvetlíme vám taktiež, aké formy právnej ochrany sa na vás po podaní podnetu budú vzťahovať.

Platí totiž, že popri oznámení nekalej praktiky vzniká v niektorých prípadoch nárok na poskytnutie ochrany oznamovateľa. Oznamovateľ požíva ochranu aj voči pracovnoprávnym úkonom svojho zamestnávateľa smerujúcim proti jeho záujmom, ktoré by sa v skratke dali pomenovať ako „odvetné opatrenia“ (napríklad zníženie platu, ukončenie pracovného pomeru,  a pod.).

Úrad vás pri tomto všetkom bude sprevádzať a poskytovať pomocnú ruku. Zároveň vám bude pozorne načúvať, pretože si uvedomujeme, že proces od podania podnetu až po jeho ukončenie môže byť dlhý a náročný.   

Služby Úradu na ochranu oznamovateľov nekalých praktík sú bezplatné a striktne dôverné.[/expand]

[expand title=“6. Kde podať podnet.„]

V tomto smere máte na výber viacero možností. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a podobne orgán verejnej moci (napríklad obec alebo štátny úrad), ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, má povinnosť vytvoriť interný systém oznamovania a prešetrovania podnetov. Zvyčajne tento postup odporúčame využiť ako prvý.

Ak máte konkrétne dôvody, prečo nemôžete očakávať objektívne prešetrenie Vášho podnetu, nemusíte využiť interný systém vo vašej spoločnosti a môžete sa obrátiť priamo na políciu, prokuratúru alebo na náš úrad. [/expand]

[expand title=“7. Čo bude nasledovať.„]

Od povahy podnetu závisí následný postup.

Ak bol podnet podaný v rámci interného systému vašej organizácie a je riadne prešetrený a náležite vyriešený, vyšetrovanie je na konci.

Keď však podanie prevezme Úrad, ten následne posudzuje kvalifikovanosť a úplnosť podania a podľa toho bude postupovať. Môže vás vyzvať na doplnenie údajov či potrebných informácií, prípadne poskytnúť poradenstvo ako ďalej postupovať.[/expand]

Chcem oznámiť nekalú praktiku

Ďakujeme za Váš záujem oznámiť nekalú praktiku. Formulár slúži na zaslanie základných informácií o prípade, aby sme vám vedeli čo najlepšie pomôcť.


  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13